International Geodetic Pentathlon
Medzinárodný Geodetický Päťboj

Medzinárodný Geodetický Päťboj (International Geodetic Pentathlon) alebo aj IG5 je medzinárodná súťaž, ktorej cieľom je umožniť vytvorenie kontaktov medzi žiakmi geodetických škôl, porovnať ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti a v neposlednom rade vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi pedagógmi a školami.

Náplňou súťaže je absolvovanie niekoľko km dlhej trasy so stanoviskami, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé súťažné disciplíny - typické činnosti geodeta a vedomostný test z oblasti geodézie, kartografie, fotogrametrie, GIS, ...

Zobraziť zoznam otázok a úloh »

Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci navigujú pomocou ručného navigačného zariadenia GPS, zoznamu súradníc stanovísk v systéme WGS-84, ...

Disciplíny sa hodnotia podľa vopred stanovených a známych pravidiel. Súťažia trojčlenné zmiešané družstvá v dvoch disciplínach. Prvou je dosiahnutie najlepšieho času (k času absolvovania celej trasy a všetkých stanovísk sa pridávajú plusové a mínusové minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh), druhou disciplínou - vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas.

Súťaže sa zúčastňuje 17 - 33 družstiev z 26 škôl z 4 krajín (Slovensko, Maďarsko, Česko, Poľsko).

Výzva pre súťažiacich

Zúčastnili ste sa súťaže a chcete sa podeliť so svojimi zážitkami aj s inými? Plánujete, že sa jej v budúcnosti zúčastníte a máte otázky? Máte nápad na zlepšenie a myslíte, že je realizovateľný? Potom neváhajte a napíšte na palf2xx@gmail.com - autor a hlavný organizátor IG5.

Na stiahnutie

STAV-GEO — hlavný organizátor IG5

Stav-geo logo O.z. STAV-GEO vzniklo v prvom rade na podporu skvalitnenia výuky a mimoškolských odborných aktivít pre študentov našej školy - SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

Občianske združenie STAV-GEO je vlastníkom živnostenského oprávnenia s oprávnením na činnosť geodetickú a reklamnú.

Počas trvania našej činnosti máme za sebou niekoľko polohopisných plánov doplnených o databázy a taktiež zameranie a spracovanie polohopisu a výškopisu v predprojektovej aj porealizačnej fáze. Dávame tak našim žiakom možnosť pracovať už počas štúdia na škole na reálnych geodetických zákazkách. Zabezpečujeme tiež najmä prostredníctvom súťaže IG5 reklamnú činnosť pre našich partnerov.

Informácie o určenej právnickej osobe

 • Názov: STAV-GEO
 • Forma: Občianske združenie
 • Adresa: Boženy Němcovej 1; 984 15 Lučenec
 • Rok registrácie: 2003
 • IČO: 37893670
 • DIČ: 2021967761
 • Bankový účet: SK38 5200 0000 0000 0579 1630

Predmet činnosti

 1. Ciele združenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky sú zamerané na financovanie a rozvoj vybraných hospodárskych, vzdelávacích a kultúrnych aktivít
 2. Pri napĺňaní cieľa združenie plánuje:
  • podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
  • zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
  • podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
  • organizačne a materiálne sa podielať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
  • financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít SPŠ stavebnej v Lučenci v súlade s predmetom činnosti školy
  • vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia

Na stiahnutie